Novinky a odstraněné závady - verze DOS

2019.1a

Nastavení v číselnících:

-          Maximální vyměřovací základ pro odvod sociálního pojistného se zvyšuje z 1 438 992 na 1 569 552 Kč

-          Hranice příjmů pro odvod 7 % solidárního zvýšení daně je nad 130 796 (bylo119 916)

-          Redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy za dobu prvních čtrnácti dnů pracovní neschopnosti jsou 190,75 (bylo 175.00) ...286,13 (bylo  262,33) ... 572,25 (bylo 524,65)

-          Rozhodný příjem pro výpočet nemocenské se zvedá z 2 500 na 3 000 Kč

-          Rozhodný příjem pro výpočet zdravotního se zvedá z 2 500 na 3 000 Kč

-          Minimální mzda se zvyšuje na 13350, minimální tarif na 79,80 Kč, stejná je i pro poživatele inv.důchodu

-          Nové mzdové a platové tarify

-          Částka pro odvod zdravotního u pojištěnců, za které je plátcem pojistného stát se zvyšuje z 7177 na 7540. Použije se i u zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více než 50% osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců.

-          Průměrná hrubá za 1 .- 3. čtvrtletí 2018 pro výpočet Povinného podílu zaměstnanců se ZPS je 31 225 (bylo  28 761 Kč)

-          Životní minimum jednotlivce + náklady na bydlení se mění na 9643 Kč (bylo 9338 Kč)

 

Další změny:

-     Do záhlaví mzdového listu doplněna funkce a týdenní úvazek

-     Při vytváření přílohy pro žádost o nemocenské dávky se dosadí(nabídne)  č.rozhodnutí z posledního záznamu z nemocenských dávek. Lze přepsat.

-     Povinný podíl lze exportovat jako XML, načíst do formuláře na stránkách MPSV a zde odeslat datovou schránkou

-    Výpočet daně a daňového zvýhodnění vzor č.23

 

2019.1b

-     Drobné úpravy v exportu statistického šetření ISPV v zaokrouhlení součtů (FondSje)

-      Poslední úprava v příloze žádosti o nemocenské dávky sice dosadila č.rozhodnutí z posledního záznamu, ale kdo nepracoval ve firmě celý rok, ten měl připsán u  žádosti řádek s měsícem vzniku nemocenské dávky.

-      Formulář „Potvrzení druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění“  upraven podle vzoru 25 5556 č.2

-     Daňový balíček pro rok 2019 obsahuje novely zákona o daních z příjmů, které mění výpočet superhrubé mzdy u poplatníků, u nichž se veřejné pojistné řídí právními předpisy Evropské unie, EHP nebo Švýcarska. Podle novely platné od 1.1.2019, se bude základ daně u  poplatníků, kteří jsou účastni veřejného pojištění v jiné zemi EU, EHP nebo Švýcarska nově navyšovat o skutečné příspěvky zaměstnavatele na toto zahraniční pojištění a nikoliv  o hypotetické české pojištění jako dosud.

-     S výše uvedenou změnou souvisí povinnost uvádět na mzdovém listu pojistné, které zvyšuje základ daně z hrubé mzdy na tzv. superhrubou

 

2019.1c

-     V předchozích letech se nepřetahovala hesla do nového programu. Opraveno

-      Pokud se soubor XML  pro „PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob“ vytvářel opakovaně, nešel znovu načíst na portál, protože ve mzdách zůstaly v paměti pomocné soubory. Nově se mažou. Dále, jsou v XML posunuty přeplatky daně na měsíc, v kterém byly vyplaceny, nikoliv za jaký měsíc byly mzdy zpracovány. U Srážkové daně bude vždy zaškrtnuto z příjmu fyzických osob.

-     Pokud pracoval ve firmě jeden zaměstnanec, někdy se po vytvoření XML souboru pro ČSSZ program zhroutil

-    Od 1.7.2019 bude zaměstnavatel proplácet náhradu mzdy i za první 3 dny pracovní neschopnosti a to ve výši 60% upraveného průměrného výdělku. Za tuto náhradu bude mít zaměstnavatel směšnou kompenzaci, sazba na sociální, kterou platí za zaměstnance se sníží na 24,8% (nemocenské bude 2,1% místo dosavadních 2,3%). Snížení odvodu pojistného bude mít dopad na výpočet daně zaměstnanců, protože se základ bude zvyšovat na „superhrubou“ o 33,8 % míst dosavadních 34%. V programu to od července znamená, že v číselníku d) Pojistné sociální, zákonné se u zaměstnavatele ve sloupci „nem“ opraví 2,3% na 2,1% a stejně tak musí být v osobních údajích každého zaměstnance. V číselníku e) Náhrada mzdy za prac.neschopnost se 0 u prvních tří dnů nemoci opraví na 60%.

-   Na sestavě Stav exekucí (v doplatku zaměstnance)  jsou exekuce nově tříděny podle data doručení

 

2019.1d

-     Do 30.4.2018 se srážková daň počítá z příjmů do 2500 Kč, od 1.5.2019 pak z příjmů do 3000 Kč. Zákonem 80/2019 Sb. se mění některé zákony v oblasti daní. Pro naši práci je důležitá změna v § 6 odst. 4 písm. b), kde se částka „2 500 Kč“ nahrazuje slovy „rozhodnou pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění“. Z toho vyplývá, že srážková daň 15% se bude uplatňovat u zaměstnanců, kteří dosáhnou příjmu 3000 Kč, protože účast na NP je od 1. 1. 2019 až při dosažení příjmu ve výši 3000 Kč.

-     Od 1.6.2019 dochází pravděpodobně k novému výpočtu exekucí. Jedná se o novelu z 25.3.19 595/2006 Sb. o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách). V § 2 tohoto NV se změnil text takto: Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy vypočtené podle § 279 odst. 1 věty první občanského soudního řádu srazí bez omezení, činí dvojnásobek součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu.

 

2019.1e

-    V předchozí verzi nebylo opraveno: Zaměstnavatel poskytuje náhrady za nemoc zaměstnanci do výše 60% průměrného výdělku, aniž by tato náhrada byla zdaněna. Pokud je zaměstnavatel štědrý a dá zaměstnanci více (na základě kolektivní smlouvy atd.), pak se rozdíl nad 60% musí zaměstnanci zdanit.Do 1.7.2019 bylo porovnáváno 60% průměrného výdělku s max.7 pracovními dny. Od 1.7.2019 se musí porovnávat 10 prac.dnů.

-     Dosud do počtu zaměstnanců na formuláři „Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti“ vstupovali také zaměstnanci se srážkovou daní. Opraveno


2019.1f

- Základ sociálního pojištění je potřeba zaokrouhlit na celou Kč nahoru i když se jedná o tisíciny  (např. 0,006). Kdysi jsme to takto v programu měli, později se zaokrouhlovaly pouze setiny, nyní však portál CSSZ potřebuje dříve zmíněné.

- Ve výstupu PVPOJ v XML by měla být uváděna verze 2019.0 – opraveno ( i když  v PVPOJ vyplněném ručně na portálu a uloženém v XML je stále ještě 2016.0)