Novinky a odstraněné závady - verze DOS

2021.1a

Nastavení v číselnících:

-          Základem daně bude hrubá mzda, nikoliv hrubá+sociální a zdravotní za firmu (nazývaný superhrubá)

-          Ruší se solidární daň a jsou zavedena dvě daňová pásma. Do výše hrubé mzdy (/základu daně) 141 764 bude daň 15% nad ní pak 23%

-          Sleva na poplatníka se zvyšuje z 2070 na 2320

-          Srážková daň se bude počítat zaměstnanci, který nepodepsal Prohlášení k dani až do příjmu 3 500 (bylo 3000)

-          Maximální vyměřovací základ pro odvod sociálního pojistného se zvyšuje z 1 672 080 na 1 701 168 Kč

-          Rozhodný příjem pro vznik nemocenského a důchodového pojištění se zvyšuje z 3 000 na 3 500

-          Rozhodný příjem pro vznik zdravotního se zvyšuje z 3 000 na 3 500

-          Částka pro odvod zdravotního u pojištěnců, za které je plátcem pojistného stát  se zvyšuje na 13088. Použije se i u zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více než 50% osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců.

-          Redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy za dobu prvních čtrnácti dnů pracovní neschopnosti jsou 206,85 (bylo 203.35) .. 310,28 (bylo 304.85) ... 620,38 (bylo  609.70)

-          Minimální mzda se zvyšuje na 15 200, minimální hodinový tarif na 90,50 Kč. Stejné je i pro poživatele inv.důchodu

-          Nové mzdové a platové tarify (zde jen stupnice 2.až 4.)

-    Průměrná hrubá za 1 .- 3. čtvrtletí 2020 pro výpočet Povinného podílu zaměstnanců se ZPS je 34 611 (bylo 33 429 Kč)

      -    Zrušení limitu výše daňového bonusu na vyživované děti

      -    Životní minimum jednotlivce + náklady na bydlení se mění na 10 497 Kč (bylo 10 362 Kč)

 

Další změny:

- Změna dovolené: Dny dovolené v osobních údajích, ať už jde o letošní nárok, zbytek loňské atd. vše je přepočítáno na hodiny. Při zadávání výše dovolené, ať už čerpané nebo proplácené, však zůstávají dny. Navíc lze zadat i hodiny, pokud bude zaměstnanec čerpat méně než celý den (nesmí však být méně, jak polovina pracovní doby). V osobních údajích je spočten nárok na letošní dovolenou v závislosti na týdenní pracovní době zaměstnance, na datu nástupu i výstupu a počtu týdnů dovolené ve firmě.

- Se změnou dovolené ze dnů na hodiny opraveno nejméně 40 sestav, na kterých se tento údaj vyskytuje. V osobních údajích zaměstnance přibyla nově sestava „Předpokládaný nárok na dovolenou“ s názorným výpočtem nároku

- Stravenkový paušál: Pro toto není potřeba nová mzdová složka. K tomuto účelu lze využít na 9.stránce „Částka neovlivňující čistou“. To proto, že ze stravenkového paušálu nejsou odvody a také není předmětem exekuce, kdežto z částky, kterou nazýváme „čistá mzda“ v našem programu, se exekuce počítá. Výši paušálu program hlídat nebude, ale měl by činit maximálně 70% horní hranice aktuálního stravného.

 

2021.1b

- Číselníky / Část první / Příplatky a částky ke mzdě / Částky ke mzdě neovlivňující: Zde byla už léta chyba ve větě „Dosazovat automaticky hodiny nebo dny“. Pokud jste dali „A“ u hodin, dosazovaly se automaticky dny a naopak.

- Limit pro výši daňového bonusu na vyživované děti roční 60 300 byl zrušen. Ale nikoliv limit měsíční (60 300/12=5 025 ). Ve verzi 2021.1a se s měsíčním limitem (chybně) nepočítalo, zde je opraveno.

- Formulář 25 5460 „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň …“ upraven pro rok 2021 podle vzoru č.29

- Formulář 25 5460A „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti o sražené dani vybírané srážkou …“ upraven pro rok 2021 podle vzoru č.8 (i pro nerezidenty)

 

2021.1c

-  Opravena chyba ve výpočtu nároku na dovolenou. Po zadání nemocenských dávek se nárok zkrátil.

-  Odstraněn nárok na dovolenou u DPČ či DPP. Pokud jim budete chtít dát dovolenou, musíte v osobních údajích do korekce dovolené doplnit hodiny ručně.

- Sestava k nároku na dovolenou upravena podle předchozích oprav.

- Pro stravenkový paušál byla přidána nová mzdová složka. Najdete jí za čistou mzdou na konci deváté strany. Číselníky /b) Část druhá …  /a) Parametry mezd I. a zde lze zadat sazbu pro stravenkový paušál. Promítnete se do osobních dat zaměstnanců na pracovní poměr (pro DPČ či DPP tam musíte případně dopsat ručně). V číselníku je také nastaven limit, letos 75,60, nad který se musí odvádět daň a pojistné. Toto program nově pohlídá. Ke stravenkovému paušálu se budou ve mzdě automaticky dotahovat odpracované dny, podobně jak známe ze stravenek. V tisku c) Měsíční /e) Přehledy je nová sestava /h) Stravenkový paušál a tato částka byla doplněna na výplatní lístek, mzdový list, do sumáře. Pokud jí chcete také v Sumáři pro účetnictví, musíte doplnit v číselníku Definice zaúčtování.

 

2021.1d

-  Limit stravenkového paušálu jsem nezaokrouhlovala, takže mohl vzniknout korunový rozdíl při poskytování stravenkového paušálu ve výši 75,60 a o tuto korunu pak byly vyšší základy pro odvody. Opraveno – zaokrouhleno.

- Mzdy pod Vabankem bylo potřeba znovu „přeložit“, v předchozí verzi se při překládání něco pokazilo

 

2021.1e

-  Zapracován výpočet příspěvku 370 Kč za karanténu a izolaci tzv. „izolačka“:

Program pozná, že se jedná o karanténu či izolaci a musí vypočítat příspěvek 370 Kč podle stanovených pravidel tehdy, pokud do záznamu o nemoci na posledním řádku uvedete počet pracovních dnů (karantény, izolace) pro příspěvek. Pro koho bude platit a výpočet příspěvku pro kontrolu najdete na stránkách MPSV https://www.mpsv.cz/web/cz/izolacka a také

KARANTÉNNÍ PŘÍSPĚVEK – „izolačka“ - KARANTÉNNÍ PŘÍSPĚVEK – „izolačka“ - Česká správa sociálního zabezpečení (cssz.cz)

V souvislosti s tímto byly opraveny Výplatní lístky, Mzdový list, Sumáře, Sumáře pro účetnictví (nutno doplnit v definici), Přehledy pro sociální, Nemoc podrobně, Opis údajů.

Firma s malým počtem zaměstnanců a nižšími příjmy se může dopracovat díky příspěvku k minusovému odvodu na sociální.  Na tištěném platebním příkazu bude odvod sociálního 0 a na Přehledu o výši pojistného (PVPOJ2021) bude sociálním minusová částka považována za přeplatek, který bude vrácen firmě.

 

2021.1f

-  Praxe ukázala, že je potřeba mít možnost doplnit pracovní dny „izolačky“ také u pokračování karantény/izolace

-  Přestože se zdá, že program počítá příspěvek „izolačka“ správně, byla doplněna korekce výpočtu.

 

2021.1g

-  Opraveny sestavy s  průměrným čistým výdělkem pro ÚP. Daň se počítala stále ještě ze „superhrubé“ mzdy.